064 530 211   Saznajte što Vam donosi buduænost!   064 530 211    Saznajte što Vam donosi buduænost!     064 530 211   Saznajte što Vam donosi buduænost!   064 530 211    Saznajte što Vam donosi buduænost!      064 530 211 
        Natalna karta može da unaprijedi život,Vaš natalni horoskop može da osvijetli skrivene potencijale i da otkrije preèice do ciljeva na životnom putu kako bi se efikasnije "izvukao" maksimum od života. Natalna karta je posebno dragocena jer pravilno rastumaèena nudi brojna praktièna riješenja koja Vam mogu pomoæi u tome da poènete da opažate svijet i stvari oko Vas iz šireg aspekta i da spremno izadjete u susret buduæim dogadjajima. Vaš natalni horoskop predstavlja raspored položaja i odnose planeta na nebu u trenutku Vašeg rodjenja a takodje, na Vašu natalnu kartu utijeèe i stalno kretanje planeta i drugih nebeskih tijela u svakom trenutku: u sadašnjosti kao i u buduænosti, a na osnovu tumaèenja takvih utijecaja se dobija i kompletniji uvid u buduæe životne tokove. Natalna karta otkriva neuporedivo više stvari o Vašem život u od Vašeg Sunèevog znaka jer natalna karta predstavlja "ogledalo Vaše duše" i u njoj su sadržani detalji, moguænosti, sklonosti i potencijali koji odgovaraju Vama kao jedinstvenoj osobi a što je najbitnije natalna karta može da Vam omoguæi da bacite pogled u svoju buduænost.Tom horoskopskom metodom ste zasigurno u prednosti pred svim životnim dogadjanjima koja se nameæu neplanirano.
    Natalna karta predstavlja "zamrznutu" sliku neba koja prikazuje raspored nebeskih tijela u trenutku rodjenja odredjene osobe. U zavisnosti od položaja planeta i njihovih medjusobnih aspekata u trenutku rodjenja tumaèi se i životni put osobe. Natalna karta predstavlja polaznu i osnovnu astrološku analizu pomoæu koje dobijamo uvid u sudbinske tokove i dogadjaje, skrivene potencijale i predispozicije, sklonosti, vrline i kvalitete ali, takodje, dobijamo saznanje i o tome na koji naèin se nedostaci, mane i greške mogu ispraviti. U natalnoj karti su skrivene mnoge tajne i mudrosti a astrolog simbolièno predstavlja umjetnika èiji je zadatak filozofski jer on tumaèeæi aspekte iz natalne karte radi na otkrivanju tajni i mudrosti koje se kriju zapisane na nebeskom svodu.
      Imate mnoštvo naklonjenih aspekata,te je pred vama izrazito znaèajna i povoljna godina.Ulazak Neptuna u vaš znak godiæe vam i èistiti vaš unutrašnji svemir, vašu intuiciju, pojaèaæe vam dozu univerzalne energije ljubavi koja je vaša najomiljenija hrana.Pozicija Jupitera i Urana  na poèetku godine,koja odražava velikim dijelom cijelu godinu, æe svakako Ribe postaviti  u mnogo sretniju životnu poziciju. Jupiter je vaš veliki saveznik,prošli ste i položili velike  Uranove ispite,Saturn vas èelièi i ojaèava iz škorpiona, pojaèava samodisciplinu i upornost, podsjeæa vas da ne odustajete od zacrtanog cilja. Uspijeh je tu.U rukama ste nježnijeg i velikodušnijeg Jupiterovog treninga.On æe vam podiæi krila entuzijazma, optimizma, ojaèati vjeru u sebe, i vi æete  sasvim živnuti i biti spremni na akciju, jer æe vam iz znaka Blizanaca, a naroèito od ljeta iz znaka Raka, stalno slati nove i dragocene, sretnije prilike,bilo da su ljubavne ili poslovne Sve Ribe æe zaista plivati u oceanu velikih moguænosti. Saturn æe vam pomoæi da ih ne propuštate. Zaista, Jupiter uz podršku  Urana donosi veliko poboljšanje naèina života, neustrašivost, preokret u vašu korist, satisfakciju  neèega što vam je osporavano.U punoj mjeri æete osijetiti energiju ljubavi od vašeg partnera.Zveijzde æe naglasiti vašu neutaživu žeð za romantikom i ljubavnim savršenstvom Iskoraèujete prema napred,èineæi pomake kojima se ni sami niste nadali ili unaprijed planirali, i steæi æete veæi ugled u poslovnom okruženju. Mnogo æete stvarati, preplaviæe vas nove ideje,s lakoæom æete vaše pozitivne misli pretvarati u rijeèi i dijela, i ostvarivati poznanstva koja æe vam koristiti u karijeri. Finansijska situacija æe se u mnogome popraviti u prvim mesecima, a naroèito od lipnja, i druge polovice godine. Biæete jako nadahnuti i nadareni za pisanje, dizajniranje, ples i glazbu,zbog Neptuna u vašem znaku. Bavljenje umijetnošæu mnogima od vas æe doneti osobno zadovoljstvo, ali i javni uspijeh.  Sad je vaš trenutak i iskoristite ga maksimalno.
NATALNI HOROSKOP