064 530 211   Saznajte što Vam donosi buduænost!   064 530 211    Saznajte što Vam donosi buduænost!     064 530 211   Saznajte što Vam donosi buduænost!   064 530 211    Saznajte što Vam donosi buduænost!      064 530 211 
Aurora.uo., ulica Hrvatske Republike 30., 31226 Dalj, OIB: 64280419249
ZNACENJE DANA U TJEDNU:

  Svakim danom u tjednu vlada po jedna vidljiva planeta ukljuèujuæi i Sunce i Mjesec tako da uz pomoæ astrološkog tumaèenja dana vašeg roðenja možete saznati što o vama i vašoj sudbini otkriva vaš dan roðenja.

PONEDJELJAK - UTJECAJ MJESECA

  Ljudi koji su roðeni u ponedjeljak èesto su pod snažnijim utijecajem Mjeseca. Pošto Mjesec ukazuje na emocionalnu stranu života i na podsvjesno, za ove osobe je èesto karakteristièno da imaju snažnije i uèestalije promjene raspoloženja i nestalna osijeæanja. Mogu biti i znatno osijetljiviji i teže od veæine drugih podnositi neke naglije promjene i negativna dogadjanja u svakodnevnom životu. Osim toga ostale Mjeseèeve osobine koje mogu biti prisutne su: æudljivost, sentimentalnost, susretljivost, brižljivost... Takoðe, ukoliko je Mjesec dobro aspektiran u natalnoj karti može biti naglašena i duboka intuicija pa nerijetko mogu da predosjete mnoge nadolazeæe nevolje.Meðutim kod ovih ljudi je ponekad moguæe kreiranje nerealnije slike stvarnosti zbog utijecaja Mjeseca koji kod ovih ljudi potièe maštanja, sanjarenja i opuštenost dok istovremeno ponedjeljak iziskuje poveæanu odgovornost, bolju organiziranost, veæu spremnost za rad i bolju usredsreðenost što kod ovih ljudi lako uzrokuje nedovoljnu spremnost i neprilagoðenost i na kraju moguæi osijeæaj razoèarenja zbog neispunjenih oèekivanja. U zavisnosti od Mjeseèevih mjena kao i od brojnih aspekata Mjeseca u natalnoj karti zavisi i kompletan utisak koji se dobija o sudbinama ovih ljudi.

UTORAK - UTJECAJ MARSA

  Ljudi koji su roðeni u utorak mogu biti pod snažnijim utijecajem Marsa koji ih daruje ogromnom kolièinom pozitivne energije, naglašenom seksualnom karizmom i impulsivnijim temperamentom. Ovi ljudi su èesto puni samopouzdanja, smjelog i hrabrog držanja, borbeni, neustrašivi i željni da vode glavnu i vodeæu ulogu.Prisutne su snažne predispozicije za ostvarenje jake poslovno-financijske nezavisnosti i vrlo zavidne pozicije na društvenoj ljestvici. Ljudi koji su roðeni u utorak èesto imaju vrlo jasno postavljene ciljeve usmjerene ka neèemu vrlo konkretnom i realno ostvarivom, tako da u zavisnosti od prirode aspekata Marsa u natalnoj karti u velikoj mjeri zavisi i koliki toèno može biti domet njihovih moguænosti tj ostvarenje punog potencijala. Njihov snažni pokretaè u životu je velika strast koju vole da unose u sve što rade i nerijetko ih prati osjeæaj pobjede èak i onda kada gube jer iz svake situacije nastoje da izvuku pou ène lekcije i iziðu iz njih bogatiji novim iskustvom. Za ove ljude se èesto može reæi da su od akcije, samoinicijativni,èiji život može biti neobièno dinamièan, avanturistièki i pun neoèekivanih dogadjaja.

SRIJEDA - UTJECAJ MERKURA

  Ljudi koji su roðeni u srijedu èesto mogu biti pod snažnijim utijecajem Merkura koji kod njih potièe komunikativnost, pojaèanu želju za znanjem i dobrom informiranošèu a nerijetko i želju za aktivnijim intelektualnim radom, na primer pisanjem, što umnogome ovisi i od ostalih aspekata Merkura u natalnoj karti pojedinca.Ljudi roðeni u srijedu nerijetko posjeduju i sljedeæe karakteristike: prilagodljivost, spretnost, lukavost, razdražljivost... Takoðe, po prirodi mogu biti i vrlo nestrpljivi ili nervozni što im može povremeno otežavati nastojanja da poboljšaju kvalitet života kod onih aktivnosti gde je potrebno veæe strpljenje i istrajniji duh.Osim toga, kod ljudi koji su roðeni u srijedu može biti karakteristièno i to da su u stalnoj potrazi za novim životnim uzbuðenjima, mentalnim poticajima i zadovoljenjem svoje radoznalosti na putovanjima. Na ljubavnom polju ovi ljudi se nerijetko mogu susretati sa raznim poteško æama poèevši od pronalaženja adekvatne srodne duše za partnerski ljubavni odnos do uspješnog ostvarenja zadovoljavajuæeg sklada u ljubavnom odnosu a do ovakvih poteškoæa moæe doæi i uslijed moguæe èešæe promjene interesa za neku osobu, teškog kontroliranja nekih emocija i uslijed brzog mijenjanja nekih stavova po pitanju ljubavi.

ÈETVRTAK - UTJECAJ JUPITERA

  Ljudi koji su roðeni u èetvrtak su èešæe pod snažnijim utijecajem Jupitera - planete koja donosi sreæu pa kod ovih ljudi lakše potièe optimistièan pogled na svijet i osijeæaje zadovoljstva i sreæe tako da za njih nerijetko važi i da su vrlo vesele prirode a krasi ih èesto i ljubaznost, velikodušnost, tolerancija otvoren um bez predrasuda a ovo su ljudi koji su takoðe sposobni i da lako nametnu svoj autoritet pred drugima a mnogima mogu postati i pravi uzor u životu.Ljudi roðeni u èetvrtak nerijetko su i vrlo karizmatièni, prijateljski nastrojeni i po prirodi privlaèe druge ljude te im obièno nije teško da ostvare dobre meðuljudske odnose. Posjeduju jak potencijal za ostvarenje solidnog materijalnog bogatstva naroèito u onim poslovnim sferama koje ukljuèuju uèestaliji intelektualni napor. Meðutim, ukoliko su ostali aspekti Jupitera u natalnoj karti povoljni postoje naglašenije moguænosti i za lakše stje canje bogatstva bez naroèitog zalaganja jer u tom sluèaju pojedinca mogu pratiti i brojne sreæne i olakšavajuæe okolnosti na polju posla,prihoda i financija.

PETAK - UTJECAJ VENERE

  Ljudi koji su roðeni u petak su pod snažnijim utijecajem Venere koja u njih "ugraðuje" izražen osjeæaj za ljepotu, umjetnièki talenat, praktiène sposobnosti i upeèatljivu senzibilnost. Ovo su èesto ljudi koji su okrenuti ka ljubavi i ljepoti življenja, vole da osijeæaju stvari snažno svojim èulima i da upijaju svaki djeliæ sretnih trenutaka koje dožive predajuæi se u potpunosti i uživajuæi u njima èitavom snagom svoga biæa. Ljudi roðeni u petak nerijetko važe za pouzdane i za osobe koje ulijevaju sigurnost i povjerenje pa im u društvu može biti i povjerena važna funkcija sa veæom odgovornošæu a takoðe, za ove ljude može važiti i da su u ljubavi nježni, ljupki, romantièni i s jasno izgraðenim moralnim stavovima na ljestvici vrijednosti. Vole lagodan i udoban život a naroèito uživaju u ljepim ili skupocjenim i luksuznim stvarima. Za ljude roðene u petak neretko važi i da privlaèe ljubav pa èak i novac, naroèito ako su ostali aspekti Venere u natalnoj karti harmonièni. Kako na emotivnom tako i na financijskom planu ovi ljudi èesto daju prednost i sigurnosti i mogu biti u potpunosti u svom elementu onda kada im je novèanik dobro popunjen i kada mogu u privatnosti i toplini doma uživati sa svojom voljenom osobom.

SUBOTA - UTJECAJ SATURNA

  Ljudi koji su roðeni u subotu su èešæe pod snažnijim utijecajem Saturna koji potièe ambicioznost, discipliniranost i pragmatiènost tako da su ovo nerijetko vrlo sposobni ljudi sa prirodnim autoritetom i naglašenim potencijalom za ostvarenje dobre materijalne sigurnosti. Može biti i znatno izraženiji natjecateljski duh tako da ljudi roðeni u subotu èesto mogu vrlo neumorno raditi na ostvarenju svojih zamisli uz spremnost za preuzimanje odgovornosti za situaciju. Sposobnost samodiscipline i dobre organiziranosti im može dati ogromnu prednost èineæi ih istrajnijima u ostvarenju zacrtanih životnih ciljeva. Novac im je od izuzetne važnosti u životu tako da im se nerijetko dobar dio života može pretvoriti i u pravu potragu za novcem što ne znaèi da su ove osobe pohlepne veæ da žele samo da sebi obezbijede što kvalitetniji život. I pored važne uloge novca u životu, ipak mnogi od njih drže do stava da se sreæa i ljubav ne mogu kupiti novcem. Na polju ljubavi ljudi roðeni u subotu mogu biti uzdržani i mogu suzbijati osjeæanja zbog nekih unutrašnjih strahova ili blokada meðutim, za stijecanje kompletnog uvida u cijelokupnu sliku svake osobe pojedinaèno treba pogledati kakvi su ostali aspekti Saturna u natalnoj karti.

NEDJELJA - UTJECAJ SUNCA

  Ljudi koji su roðeni u nedelju nerijetko mogu biti pod snažnijim utijecajem Sunca koji potièe snažno razvijenu individualnost, dopadljivost, velikodušnost, društvenost i otvorenost. Postoji vjerovanje kod mnogih naroda da su ljudi roðeni u nedjelju zapravo roðeni pod sretnom zvijezdom, da æe Sunèeva svjetlost obasjati njihov životni put i biti im prava zvijezda vodilja što umnogome zavisi i od toga kakve aspekte Sunce gradi sa ostalim nebeskim tijelima. Ljudi roðeni u nedelju nerijetko vole da su u centru pažnje i da privlaèe pažnju na sebe pružajuæi istovremeno zabavu drugima i šireæi optimizam oko sebe. Ukoliko su ostali aspekti Sunca u natalnoj karti povoljni ovi ljudi imaju jak potencijal za ostvarenje velikog uspjeha u bavljenju nekom kreativnom aktivnošæu. Što se tièe ljubavi ljudi roðeni u nedjelju se èesto postavljaju vrlo zaštitnièki u odnosu prema svojoj voljenoj osobi, vole da drže stvari pod svojom kontrolom i u pravoj ljubavi vole da se bezrezervno i u potpunosti predaju svojim osjeæajima.
ŠTO OTKRIVA VAŠ DAN ROÐENJA