064 530 211   Saznajte što Vam donosi buduænost!   064 530 211    Saznajte što Vam donosi buduænost!     064 530 211   Saznajte što Vam donosi buduænost!   064 530 211    Saznajte što Vam donosi buduænost!      064 530 211 
ASTROLOGIJA
   Astrologija se bavi prouèavanjem simbolièkog meðuutjecaja položaja i kretanja nebeskih tijela i time na zbivanja na Zemlji, te èovjekovu osobnost ili slijedove dogaðaja. Astrologija nema znanstvenu utemeljenost. Astrologija ne poznaje sudbinu, narodni izraz koji joj se pripisuje. Astrološka karta (horoskop) izraðuje se prema toèno odreðenom vremenu i zemljopisnom položaju, a tumaèenje se bazira na sintezi èetiri osnovna elementa:

  • planeta - deset nebeskih tijela: dva Svjetla (Sunce i Mjesec) i osam planeta (Merkur, Venera, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluton).
  • znakova Zodijaka - dvanaest znakova: Ovan, Bik, Blizanci, Rak, Lav, Djevica, Vaga, Škorpion, Strijelac, Jarac, Vodenjak, Ribe.
  • astroloških kuæa - dvanaest kuæa koje predstavljaju razlièita podruèja života.
  • aspekata - kutna udaljenost izmeðu planeta.

    Na Zapadu je široko poznati, medijski vrlo pojednostavljeni pristup astrologiji, pri èemu se ljudi dijele na dvanaest astroloških znakova - prema znaku u kojem se nalazi Sunce u trenutku roðenja; pa tako imamo 12 sunèevih znakova. Taj oblik kreiran od medija, koji se koristi gore navedenim modelom nastao je poèetkom 20. stoljeæa, popularna verzija jednog elementa iz natalne karte s kojom se i danas novine služe pojednostavljena je 12-kategorijska medijska forma.

    Astrologija je prvobitno bila podijeljena na èetiri dijela:

  • Astrometeorologija(prirodna ili fizièka): djelovanje planeta na plimu i oseku, vrijeme, atmosferu i godišnja doba.
  • Mundana(svjetovna ili zakonodavna): astrologija naroda, kao i astrologija o njihovim ekonomskim i politièkim ciklusima.
  • Natalna ili genetska: astrologija koja se bavi èovjekom kao pojedincem i prouèava njegov natalni horoskop.
  • Horarna: astrologija koja se bavi odreðenim dogaðajem, a stavlja težište na vrijeme i mjesto pitanja postavljenog astrologu.

Na zapadu se koriste dvije vrste astrologije:

  • Tropska: daje nam poziciju po sazvježðima, tj. znacima
  • Sideralna: nam daje poziciju po konstelacijama


HOROSKOP

    Premda su mnogi smatrali da je astrologija nekakvo tajanstveno i mracno umijece, novija istrazivanja pokazuju kako se brojne njezine prognoze jednim dijelom mogu i znanstveno dokazati.
    Svakoga dana milijuni ljudi otvaraju novine na stranici s horoskopom i vise od 60 posto njih uvjereno je u istinitost proèitanog. Kad u društvu upoznate neku osobu, vjerojatno æete je upitati sto je u horoskopu. Ako ste Vodenjak, a upitani ili upitana Vaga, zacijelo æete primijetiti kako ste u tom sluèaju idealna kombinacija.
U tim se okvirima obicno kreæe razumijevanje astrologije.
    Horoskop je relativno jednostavna, stilizirana karta u koju su ucrtani meðusobni položaji planeta te njihov odnos prema Zemlji (u horoskopu se u planete ubrajaju Sunce i Mjesec). Horoskop u svakom trenutku izgleda jednako za sve ljude. Kada netko kaze da je Vaga, onda to ne znaèi ništa drugo no da se rodio izmedju 24. rujna/septembra i 23. listopada/oktobra. Kad biste nekome rekli da ste roðeni 10. listopada/oktobra i sugovornik vam uzvratio kako se slažete jer on ili ona slavi roðendan 15. veljaèe/februara, onda bi to zvuèalo prilièno èudno. Ovako æe vas sugovornik ustvrditi da ste Vaga, što djeluje jako važno.
    Svi koji su imalo upuæeni u astrologiju i koji je barem djelomièno uzimaju ozbiljno znaju da ona ima malo zajednièkog s omiljenim novinskim horoskopima. Tim ljudima je poznato kako bit horoskopa nije u tome da vam protumaèi što zvijezde poruèuju, jer one u astroloskim proraèunima uopæe ne igraju nikakvu ulogu. No isto tako je istina da veliki dio kritike koju znanstvenici upuæuju astrologiji poèiva upravo na takvim nesporazumima. Astronom dr. Harold Spencer Jones je rekao o astrologiji sljedeæe: 'Smatram znakovitim što ne poznajem ni jednog jedinog astrologa koji se bavi promatranjem zvijezda, ali isto tako niti jednog ozbiljnog astronoma koji bi bio astrolog.'
    Astrologija se ubraja u jednu od najstarijih znanosti svijeta. Više od 2000 godina postojale su astrologija i astronomija u okviru jedne znanosti. Utemeljili su je stari Babilonci, preuzeli je i prosirili Egipæani, primjenjivali je Grci i Rimljani. Kao i brojne druge znanosti u zapadnu su je civilizaciju donijeli Arapi. Astrologiju su poznavali i u Kini, Indiji te u Srednjoj Americi.
    Temeljno astrološko naèelo obièno se izražava kratkom i jezgrovitom reèenicom koju je navodno izrekao egipatski èarobnjak Hermes Trismegistos (Trostruki Hermes): “Kako ondje gore, tako i ovdje dolje!” Drugim rijeèima, dogadjaji na Zemlji slike su onih na nebu.
Astrolozi su promatrali kretanje planeta i vjerovali kako se doživljaji božanstava ocrtavaju u ljudskim životima. Kad bi Mars, bog rata, bijesno zatreperio na noænome nebu, znalo bi se da nastupa razdoblje ratnih razmirica. Ako bi se u zoru pojavila Venera, nastupalo je vrijeme ljubavi.
    Uskoro su astrolozi utvrdili da se planete na nebu gibaju u granicama jednog uskog pojasa, te da nikad ne odstupaju od Sunèeve ekliptike. U spomenutom pojasu nalazila su se pojedina sazvijezdja. Buduæi da je Suncu trebalo 12 mjeseci (mjesecevih/lunarni ciklusa) da ponovo stigne u poèetnu tocku, 12 sazvijezdja dobilo je ulogu da oznaèi pojedine mjesece. Tako su u Babilonu ova sazvijezdja nazvana imenima mitoloških životinja i biæa. Tako je nastao zodijak.
    Medjutim, 12 sazvijezdja ipak ne dijele godinu na dvanaest jednakih dijelova, a neka od njih uopæe nisu nalik na biæa po kojima su dobila ime. Još veæa zabuna nastaje kad kazemo da je npr. Ovan u Marsu, pa bi se to moglo shvatiti kao da se na noænome nebu iza Marsa nalazi sazvijezdje Ovna. To naravno ne odgovara èinjenicama premda je to bio sluèaj prije nekih tri ili èetiri tisuæe godina.
    No danas nam je poznato da se Zemlja ne nalazi u središtu svemira, nego da zajedno s drugim planetima kruži oko Sunca. Stoga Zemlja svakog dana mijenja svoj položaj prema pojedinim dijelovima zodijaka, a svakog mjeseca nalazi se spram nekog drugog sazvijezdja. Danju je pak tako osvijetljena da se zvijezde u pozadini uopæe ne mogu vidjeti. Noæu su ipak vidljivi oni dijelovi zodijaka koji su nasuprot Suncu, pa na temelju toga mozemo zakljuèiti pod kojim se znakom u tom trenutku nalazi.
    Os Zemljine rotacije s ravninom njezine putanje oko Sunca zatvara kut od 23°C27'. Kad se sjeverni pol nagne spram Sunca, na sjevernoj je polutki ljeto i dani su dugi. Zimi je sjeverni pol zapravo otklonjen od Sunca, a dani su kraæi. U godini postoje samo dva dana kad su dan i noæ jednaki po trajanju. To su proljetna i jesenska ravnodnevica, a u pravilu padaju 20. ili 21. ozujka, te 22. ili 23. rujna.
    Prije èetiri tisuæe godina, kad je astrologija bila znanost u povojima, Sunce se za proljetne ravnodnevice nalazilo u Ovnu, ili preciznije - u onoj dvanaestini zodijaka u kojoj se nalazilo sazvijezdje Ovna. Stoga je jos prije dvije tisuæe godina toèka u kojoj se nalazi Sunce za proljetne ravnodnevice oznacena kao 0° Ovna, a odgovarajuæa toèka jesenje ravnodnevice dobila je oznaku 0° Vage.
    Za vrijeme rotacije oko Sunca, Zemlja nije uvijek nagnuta na istu stranu. Lagano se njiše, i nalik je zvrku koji se u krajnjoj fazi vrti sve sporije. Tako se postupno smanjuje nagib, pa dolazi do vremenskog pomicanja ravnodnevica. Prvi koji je ovu pojavu uoèio bio je grèki zvjezdoznanac Hiparh oko 1200. g. pr. n. e. Ovo njihanje Zemlje ima za posljedicu to da položaj Sunca za jesenje ravnodnevice nikad nije stalan
    Tijekom 2000 godina Sunce je napravilo put od 30° u zvijezdju Ovna došavši zamalo do sazvijezdja Riba. Danas, krajem 20. stoljeæa, proljetna se ravnodnevica seli iz sazvijezdja Riba u sazvijezdje Vodenjaka. Ova se pojava u astrologiji naziva »poèetkom razdoblja Vodenjaka.« Tek nakon 20 000 godina ravnodnevica ce se ponovo naæi u toèki 0° Ovna. No u astrologiji, astronomiji i navigaciji proljetna se ravnodnevica biljezi kao 0° Ovna.
    Ono sto se pri izradi horoskopa uzima u obzir jest gibanje planeta, a ne sazvijezdja koja se iza njih nalaze. Planete možemo usporediti s kazaljkama divovskog astronomskog sata - bilježeæi njihovu toènu poziciju, oznaèavamo i jedan potpuno odredjeni trenutak. Zadaæa horoskopa se i sastoji u tome da se sa Zemlje kao stajališta zabilježi položaj planeta u zodijaku te da odredi njihove medjusobne odnose.
    Zadatak astrologa u prošlosti nije bio uopæe složen. Buduci da se smatralo kako se dogadjaji na nebu zrcale u onima na Zemlji te buduæi da su se položaji planeta mogli unaprijed izraèunati, bilo je vrlo jednostavno na osnovi poznavanja pojedinih konstelacija predvidjeti buduænost na Zemlji.
    Današnjim osporavateljima astrologije poznato je da planeti nisu nikakvi bogovi te da se dogadjaji na nebu ne odrazavaju u onima na Zemlji. Prema njihovu mišljenju udaljeni meteori i plinovite kugle nimalo ne djeluju na èovjeka i njegovu sudbinu. Možda su u pravu.
Sve to naravno ne pobija moguænost proricanja. Pretpostavimo da ste od prijatelja dobili pismo u kojem Vam najavljuje svoju posjetu, priopæuje vam kako æe od kuæe krenuti negdje oko 10.15 prije podne te ujedno vas moli da ga docekate na željeznièkoj stanici. Prelistate li željeznièki vozni red, lako cete utvrditi da je jedini vlak kojim bi ujak mogao stiæi upravo onaj s dolaskom u 13.05. Na kolodvoru æete vidjeti obavijest da taj vlak staje na 3. peronu. Poznajete li jos i neku osobu u prometnom uredu, zacijelo cete doznati ime strojovodje, boju lokomotive, njezin broj, te najrazlicitije podatke koji su u vezi s tim vlakom.
Povedete li zatim na kolodvor nekog svog prijatelja, mozete mu 'predvidjeti' zadivljujuci niz buduæih dogadjaja. Mozete 'sluèajno' pogledati na sat i reci kako ce u trenutku kad se poklope mala i velika kazaljka (astrolozi bi rekli - kad su u konjukciji), na treæi peron stici lokomotiva npr. plave boje, ciji se strojovodja zove Petar Petroviæ, te da æe iz vlaka izici sredovjeèan muškarac s naoèalama i štapom.
Astrolozi zapravo u radu i koriste nešto što je unekoliko nalik željeznièkom voznom redu. Rijeè je o tablicama koje se nazivaju efemeride. U njima su zabilježeni toèni podaci o položaju pojedinih planeta u odredjenom trenutku. Sliène tablice koriste se i u pomorskoj te zrakoplovnoj navigaciji. Pomoæu tablica nautièkog godišnjaka isto bi se tako mogli sastavljati horoskopi, i to - prilièno dobri.
Antièki astrolozi nisu znali za planete Uran, Neptun i Pluton. Znaci li to da je njihovim otkrivanjem pao u vodu èitav rad dotadasnjih astrologa? Ovi vrlo udaljeni planeti gibaju se relativno sporo, tako da bismo ih mogli usporediti s kazaljkama na satu koji pokazuje stoljeæa, desetljeæa i godine. Zbog toga se i utjecaj tih planeta u horoskopu isto tako polagano mijenja. Današnjim je pak astrolozima daleko znaèajniji medjusobni položaj planeta koji se oznaèava nazivom 'aspekt'.
    Astrološko se tumacenje sastoji od dva dijela. Prije svega potrebno je nacrtati sam horoskop. Ovdje nije vazno da se on sastavlja upravo za datum rodjenja pojedine osobe, vec se isto tako moze odabrati neki drugi dogadjaj vazan za tu osobu, kao sto je vjencanje ili pak izuzetni poslovni uspjeh. Mjesec i Merkur gibaju se vrlo brzo, tako da im se i aspekti u horoskopu neprestance mijenjaju. Zato je tocku u vremenu, za koju se horoskop sastavlja, potrebno sto preciznije odrediti. Zbog toga se horoskop sastavlja uglavnom za dan rodjenja, a ne za neki drugi.
Astrolozi tvrde da se na temelju cetiri tisucljetne prakse iz horoskopa rodjenja mogu iscitati tjelesne i psihicke znacajke osobe ciji je to horoskop. Pomoæu takve spoznaje mogu se predvidjeti buduce ponasanje i sklonosti spomenute osobe. Mozda je na temelju nekog buduceg polozaja planeta i moguce predvidjeti najpovoljnije razdoblje za izvrsenje neke namjere, ali tesko ce se netko od astrologa odluciti da daje detaljna predvidjanja buducih dogadjaja.
Astrolosko predvidjanje slozen je posao koji oduzima mnogo vremena i zahtijeva presizne provjere. Da bi se jedan osobni mjesecni ili godisnji horoskom mogao sastaviti, potrebno je izraditi horoskope za pojedine vremenske tocke u buducnosti te ih zatim dovesti u vezu s horoskopom rodjenja, pa ih pravilno protumaciti... Pri tome moraju voditi raèuna i o svim drugim aspektima koji astrolocorgiju afirmiraju.SAZNAJTE SUDBINU SADA
nazovite nas na:
064 530 211
astrološko_tumaèenje
marina 37- odlièna usluga,ljubazan odnos prema klijentima,izuzetna podrška i sto je najvažnije uvijek daju toène infornacije,cijena je vise nego prihvatljiva za pruženu uslugu!
Ivona 26 - poslušaæu vas,sigurna sam da cu uspjeti,hvala od srca!
Damir 43 - Ogulin- èudo kako se karte u stvarnosti poklopile,hvala na svemu
Jasna 56 - Zagreb - zahvaljujem sto ste pomogli da progledam,riješeno sve,beskrajno hvala !
Anita 22 - Udbina - od srca hvala,izvukli ste me iz teškoæa,pozdrav svima
Miroslav 31 - Buzet - kako ste sve pogodili, to je fenomenalno,hvala na savjetu
Sanja 58 - Pakrac - hvala na strpljenju i odgovorima,sve ste dobro rekli,ako upadnem u nedoumice èujemo se opet
Vesna 48 - Èakovec - povoljno i pouzdano pogadjaju,tu su kad treba,cijena prava sitnica a pomoæ ogromna,riješenje za svega nekoliko minuta,iskrene preporuke..
(3,49 kn/min tel. ili 4,78kn/min mob.)
(sa PDV-om)